Natur og miljø

Roskilde Golf Klub arbejder aktivt med natur og miljø på flere områder – og her på siden kan du se både en beskrivelse af naturen på banen men også de forskellige områder, hvor klubben gør en særlig indsats.

Det gælder ikke mindst i forhold til 12 af FN’s 17 verdensmål. Klik dig rundt her på siden for at læse mere.

 

Læs brochuren om naturen på banen

Natur- og miljøudvalget har udarbejdet en brochure om naturen på banen. Den findes i klubhuset, så både golfspillere og forbipasserende vandrere, der måske lægger vejen forbi klubhuset for at få frokost og en en kop kaffe, kan læse den.

Du kan også downloade brochuren her.

 

Gå en tur på Skjoldungestien

Roskilde Golf Klub er et offentlig tilgængeligt område via veje og stier, bl.a. Skjoldungestien, der fra vejen gennem banen løber ind i Rørmosen ved toiletbygningen på hul 12 og kommer ud ved tee-stedet på hul 15 for så igen at gå ind i Rørmosen bag blomstermarken, lige ved det store insekthotel.

Her finder du mere om vandreture, bl.a. Skjoldungestien, på hjemmesiden for Nationalpark Skjoldungernes Land.

På Youtube.com kan du finde mange videoer fra folk, der har været på vandretur på Skjoldungestien.

 

Pas på golfspillerne – vi passer også på dig

Bemærk, at golfbanen er et offentligt område. Det betyder, at golfspillere og forbipasserende vandrere på veje og stier skal passe på hinanden og være særligt opmærksomme på golfbold, som ikke tager den tiltænkte rute. Golfspillerne råber højt ”FORE”, hvis en bold slås skævt og i nærheden af andre.

 

Se udsendelse om fuglelivet

2016-07 Kanal RoskildeKanal Roskilde har produceret en hel udsendelse om fuglelivet omkring Roskilde Golf Klub. Her fortæller Jan Eriksen og Henning Nordstrøm, vores to golfspillende amatørornitologer, om fuglelivet på golfbanen. Og der har også været to golfspillere med til at producere udsendelsen, nemlig Erik Magtengaard og Annette Westphal Thuesen.

Herunder kan du se udsendelsen på YouTube.

 

 

Roskilde Golf Klub er en parkbane, der er skabt på tidligere landbrugsland. De tidligere marker har mange steder været omgivet af hegn, der især består af slåen, men der ses også mirabeller og hvidtjørn. Klubben har tilplantet med enkeltstående eller grupper af træer, især egetræer. Desuden er der plantet en del frugttræer.

Banen er omgivet naturskoven Rørmosen (langs hul 15 og 11), som nu er urørt og passer sig selv, med det resultat, at der ligger en masse såkaldt dødt ved i den sumpede skovbund. Mod nord ligger Boserup Skov og mod vest Kattinge sø. Mod syd og øst er der landbrugsarealer. Disse omgivelser betyder, at banen får besøg af bl.a. rå- og dådyr og harer, havørne og ravne og padder, krybdyr og insekter.

På banen er søerne og rørskoven ved hul 11’s teested et åndehul for fugle, fisk og padder. Et markant indslag er rørdrummen, de ynglende svaner og skægmejserne om sommeren. Troldænderne ses på deres vinterophold, hvis der er isfrit.

Vi ser ofte både dådyr og rådyr på og omkring banen, og der er i alt iagttaget 128 forskellige fuglearter på klubbens areal, bl.a. ynglefuglene knopsvane, rørdrum, tårnfalk, vandrikse og skægmejse og på besøg ses bl.a. fiske- og havørn. De mange redekasser tiltrækker stære, mejser og rødstjerte.

Banen er derudover beriget med mange små åbne vandløb, en række små damme og vandhuller og mange levende hegn. I vores små vandhuller er der bl.a. løvfrøer, skaller og et væld af vandinsekter.

Mellem greenen på hul 10 og udslagsstederne på hul 11 ligger nogle udgravede store vandhuller, der oprindeligt var opsamlingsbassiner for spildevand fra Svogerslev. Det er de ikke længere. I stedet er de hjemsted for mange fuglearter, padder, insekter og fisk.

Vandløbene er oprenset af lokale lystfiskere, som desuden har lagt gydegrus og strømsten ud til ørrederne, der vandrer op for at gyde ved årets slutning. Ørredbestanden er yderligere suppleret med ørredyngel, som klækkes i det gamle hønsehus, som du passerer mellem hul 3 og 4, et skilt på døren fortæller om indsatsen.

I alt gror der omkring 3000 træer og buske på banen. De almindeligste arter er poppel, ask, eg og birk. Langs hul 18 er der en række på 500 meter poppeltræer.

Vi tilstræber kun at plante naturligt hjemmehørende arter, når vi planter nye træer og buske.

Da træerne er relativt unge, bliver de hulrugende fugle hjulpet af ca. 225 opsatte fuglekasser. De fleste er til stære, som yder et stort greenkeeper-arbejde ved at tage stankelbens- og gåsebille-larver, der lever af græssets rødder. De resterende kasser er til musvitter, blåmejser og rødstjerte.

Ved hul 15 er der anlagt en stor blomstermark til hjælp for insekterne, herunder sommerfugle. Yderligere er der opsat et insekthotel, der især benyttes om vinteren til udklækning, når insekterne har lagt æg i huller og rør osv. Et nyt blomsterbed og insekthotel er opsat ved drivingrangens udslagspladser.

For at få mere viden om vandinsekterne og padderne følger vi dyrelivet i de to søer ved hul 5 og mellem 15 og 16. Vi imødeser med spænding, hvornår løvfrøerne når frem.

De vilde blomster forsøges hjulpet med le-laugets arbejde med at holde græsset lavt ved den nye sø (mellem hul 15 og 16), så måske orkideerne igen vil titte frem.

 

Her kan du se listen over fugle, der er observeret på Roskilde Golf Klubs bane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur- og Miljøudvalget arbejder for at fremme:

 • biodiversiteten og mangfoldigheden på golfbanens område – samt ikke mindst formidling
 • bevidstheden om en bæredygtig udvikling primært inden for natur-og miljøområdet i klubben
 • samspillet med det omgivne samfund og organisationer til glæde og gavn for klubbens medlemmer

Den overordnede ramme for udvalgets arbejde er i dag 12 af FN’s 17 Verdensmål, der på sigt vil indgå i den overordnede ramme for klubbens virke. Nye mulige initiativer bliver igangsat med fokus på Verdensmålene. Det øger fokus på, hvad der er vigtigt i golfklubben.

 1. Natur- og miljøpolitikken kan ikke isoleres fra klubbens samlede virksomhed.
 2. Klubben skal ses som en del af det samfund, den er en del af og som den påvirker.
 3. Klubben tager aktivt del i høringsprocesser, kommunalt foreningssamarbejde, nabosamvær og strategisk samarbejde.
 4. Klubben påvirker omgivelserne, landet og dermed det globale miljø bl.a. gennem på den ene side at udlede CO2 og på den anden side at skabe levesteder for bl.a. trækfuglene fra Afrika.
 5. Natur- og miljøarbejdet udgør et af tre ’ben’ i det bæredygtige arbejde; de to øvrige ’ben’ er det sociale og det finansielle. Det giver det en god mening, at vi er baseret på denne helhed.
 6. Fremtidens ledelse vil tage sit udgangspunkt i Verdensmålene.

Herigennem manifesterer klubben sig som en af Danmarks mest miljøvenlige golfbaner og som en grøn spydspids i golfspillet i Danmark

Udvalgets vision (med udgangspunkt i FN´s verdensmål (markeret med store bogstaver)

Visionen er, at RoGK skal være en klub, hvor der er adgang til RENT VAND OG SANITET, hvilket er med til at sikre SUNDHED OG TRIVSEL, hvor alle får en KVALITETSUDDANNELSE, og hvor kvinder og mænd udnytter deres fulde potentiale, fordi der er LIGESTILLING MELLEM KØNNENE. En klub med fornuftige investeringer i BÆREDYGTIG ENERGI, som skaber ANSTÆNDIGE JOBS som en aktiv del af et BÆREDYGTIGT LOKALSAMFUND, og takket være en målrettet KLIMAINDSATS bidrager til at begrænse den globale opvarmning. En klub, hvor både VANDMILJØET og LIVET PÅ LAND trives, fordi klubben har sikret ANSVARLIGT FORBRUG. Alt dette skal klubben opnå, bl.a. fordi den arbejder sammen gennem PARTNERSKABER FOR HANDLING.

Udvalgets mission er at gøre VERDENSMÅL til HVERDAGSMÅL.

Udvalgets konstituering

Udvalget består af 4-7 medlemmer:

 • Formand (udpeges formelt af bestyrelsen)
 • Bestyrelsesrepræsentant
 • Daglig leder
 • Greenkeeper
 • 1-4 medlemmer yderligere

Udvalget skal desuden udpege en informationsansvarlig repræsentant for udvalget.

Sekretariatet forestår budgetteringen baseret på input fra byggeudvalget.

Udvalget kan efter behov involvere interesserede blandt klubbens medlemmer til specifikke opgaver.

Udvalgets beføjelser er at

 • prioritere og indstille. Bestyrelsen bevilliger midler til større projekter, sekretariatet forestår disponeringen.
 • udarbejde høringssvar, kommunikere med myndigheder og forestå kommunikationen på klubbens vegne indenfor ansvarsområdet.

Udvalgets ansvar er at

 • sikre løbende udvikling mod klubbens  mål på natur- og miljøområdet.
 • sørge for successiv opdatering af bestyrelse og medlemmer om tiltag.
 • indstille projekter til bestyrelsens godkendelse.
 • rådgive byggeudvalg og baneudvalg i natur- & miljøspørgsmål.

 

Der har været stor interesse i klubben for at deltage i naturarbejdet. Derfor har udvalget dannet fire arbejdsgrupper med 4-6 medlemmer i, som tager sig af disse fire områder:

 1. Fuglekasser
 2. Livet i vandhullerne
 3. Le-laug
 4. Insekthoteller

Er du interesseret i at være med i en af disse arbejdsgrupper, så tag fat i et medlem af udvalget – se under fanen “Kontakt”.

I september 2015 vedtog FN og alle organisationens medlemslande de 17 verdensmål som en del af “The 2030 Agenda for Sustainable Development”.

Verdensmålene sigter mod en mere retfærdig og bæredygtig udvikling for alle. De danske golfklubber kan spille en rolle i denne sammenhæng som en del af lokalsamfundet og bidrage til opfyldelsen af målene både direkte og indirekte.

Ved at arbejde med verdensmålene kan klubbens strategi udfordres og den daglige drift skærpes. Desuden vil golfklubbens omdømme i lokalsamfundet forbedres.

Roskilde Golf Klubs natur- og miljøarbejde er i dag forankret i 12 af FN’s 17 verdensmål, der danner den overordnede ramme for udvalget arbejde.

Her er de 12 verdensmål, som udvalget arbejder med:

Her er en overordnet beskrivelse af Roskilde Golf Klubs arbejde med verdensmålene – senest opdateret i oktober 2021. Dokumentet bliver delt op i 12 forskellige dokumenter med konkrete mål og initiativer for Roskilde Golf Klub.

Her er et link til den noget kortere sammenfatning med status for 2021 – opdateret i oktober 2021.

 

 

Langt op i ”nullerne” er vores skove blevet dyrket så intensivt, at gamle og syge træer er blevet fældet og fjernet, primært for at give plads til nyt mere rentabelt ved.

Netop disse gamle og syge træer får med alderen naturlige huller og sprækker, hvilket unge træer og buske bidrager med. Disse huller og sprækker har vital betydning for en lang række insekter og fugle,. De fugle, der foretrækker at yngle i huller (de hulrugende/modsat åbentrugende), har grundet træsammensætning svært ved at finde egnede ynglemuligheder.

I Roskilde Golf Klub har vi forsøgt at afhjælpe bolignøden hos de hulrugende fugle ved at opsætte ca. 250 fuglekasser. For de fleste af disse fugle er det nemlig antallet af egnede hulheder i træerne, der begrænser populationen og ikke mangel på fødekilder. Langt de fleste af de opsatte redekasser er mejse- og stærekasser. Ved at optimere forholdene for mejser og stære forsøger vi at lave en slags ”win-win situation”, idet disse fugle kan udgøre en væsentlig faktor i biologisk bekæmpelse af henholdsvis gåsebille samt stankelbenslarven. Det er insektlarver, som greenkeeperne ikke er glade for, idet de kan gøre stor skade på græsrødderne både på fairways og greens.

På forunderlig vis udklækker stæren netop sine unger, når gåsebille –og stankelbenslarverne bryder deres puppe. Mens der er ynglepar i alle vores mejsekasser, bliver der kun ynglet i ca. hver tredje stærekasse. Populationen af stære har dog været for opadgående de sidste ynglesæsoner.

Modsatrettede interesser – ikke alt er “win-win”

En anden fugl, som også fouragerer i græsrødderne, er rågen. Den tager bestemt også sin del af insektlarverne. Men i modsætning til mejser og stære, vender den med sit kraftige næb hele tørv, for at smæske sig i de fede larver.

Rågen er en social fugl og optræder ofte i flokke. De kan gøre så meget skade på banen, at støre områder må efterrepareres af greenkeeperne.

I de områder, hvor vi har tættest ynglebestand af stære, synes der at være væsentlig mindre skader på banen forvoldt af rågerne.

I Roskilde Golf Klub har vi mange forskellige levesteder (biotoper) i vores ferske vande.

Vi råder over ni små damme/søer på under 200 kvadratmeter – alle med deres eget liv og myriader af dyr og planter.

Vi har seks søer over 200 kvadratmeter, der med deres større vandspejl rummer biotoper for en lang række andre spændende dyr og planter.

Endelig har vi ca. to km åbne vandløb/bække, som løber ud i Gedebæksrenden og videre ud i Roskilde Fjord  ved Sct. Hans.

Artsdiversiteten er generelt høj i klubbens  ferske vande.

Formålet med vandhulsgruppens arbejde er i samarbejde med chefgreenkeeperen at kontrollere den biologiske tilstand i golfbanens søer og å-løb. Selv om plejen af golfbanen er underlagt miljømæssige krav med hensyn til brug af gødning og pesticider så har det omkringliggende landskab også indflydelse på vandkvaliteten. Vi vil gerne sikre så god en kvalitet som mulig for derigennem at give vores golfere en god naturoplevelse.

De to småsøer ved hul 5 (reetableret) og hul 15 (nyanlagt) følger vi specielt for at se successionen (biotopens samlede ændring). Vi forventer, at søen vil tiltrække diverse padder men især ønsker vi løvfrøen. Vi artsbestemmer søens insekter for via makroindeks at bestemme søens kvalitet. (Se forklaring og artsliste – nederst A).

Vi tager vandprøver for at bestemme næringssalg- og iltkoncentration. (Se forklaring – nederst B).

Søens økologiske kvalitet er bedst, hvis der ikke bliver ledt for mange næringssalte fra omkringliggende gødede områder til søen. Ligeledes er en høj iltkoncentration vigtig for dyrelivet. Mange bundplanter i søen giver en god iltkoncentration, hvorimod for mange alger på sigt giver grobund for høj bakterievækst med efterfølgende iltsvind. Det skyldes algernes korte livscyklus.

I de seks store søer er det  mest fuglelivet, der er interessant. Udover at man i foråret jævnligt kan høre rørdrummens ”underlige pauken”, kan man være heldig at spotte både fiskeørn og havørn, som kigger efter føde både forår og efterår. Ellers er det mest vandfuglene som hættemåge, fjordterne, gråand, taffeland og blishøne, man ser her. Ringene i vandoverfladen kommer især fra  skaller (fisk).

Livet i vandløbene er noget for sig.  Et samarbejde med Roskilde og Omegns Lystfisker Klub (ROLK) har betydet, at vores vandløb er blevet opgraderet til ørredvand. ROLK har lejet sig ind på greenkeepergården, hvor de laver ørredopdræt (120.000  stk. smolt /år).

Lidt af smolten sættes ud i vore vandløb, vandrer  ud i fjorden, vokser sig kønsmodne, for så at vende tilbage i november-januar for at gyde på de udlagte gydebanker.  Dette kræver, at vandkvalitet, samt mikro -og makrolivet er i top.

Å-løbene kontrolleres to steder, dels ved indløbet til golfklubbens areal, dels ved broen mellem hul 7 og8. Her laves de samme observationer som ved de to vandhuller.

 

 

Forklaring, der passer til bogstaverne A og B i teksten:

A) Makroindeks er en standardiseret optælling af de eksisterende vanddyr der er i søen/å-løbet. Jo flere arter med højt iltkrav der findes, jo bedre indeks får biotopen

B) Næringssalte målingerne omfatter:

 • Kvælstofformerne nitrit, nitrat og ammonium. Disse omsættes indbyrdes ved bakteriel aktivitet og deraf følgende iltkoncentrationer. Kvælstof i vandet stammer primært fra afstrømning af overskydende nitrat og ammonium fra omkringliggende gødede områder samt fra frigivelse ved bakteriers nedbrydning af proteiner. Planterne kan optage nitrat og ammonium som de bruger til opbygning af proteiner og DNA
 • Fosfat tilføres via afstrømning fra gødede områder samt ved frigørelse fra søbunden. Fosfat indgår i opbygningen af cellernes DNA
 • pH er en måleenhed for surhedsgraden i vandet. Mange planter med kraftig fotosyntese øger pH værdien, hvorimod meget bakteriel nedbrydningsaktivitet sænker pH-værdien til skade for dyrelivet
 • Ilt-koncentrationen viser hvor godt planterne trives. Deres iltproduktion via fotosyntesen er til gavn for dyrelivet, jo højere koncentration er, jo større artsdiversitet vil der optræde i vandet

 

 

 

 

Hvert år siden 2014 har udvalget været vært for en nattergaletur i maj.

Alle klubbens medlemmer og naboer bliver inviteret til at tage turen med rundt på banen ledsaget af natur- og miljøudvalgets medlemmer, der fortæller om dyr og natur.

Turen begynder ved 19-tiden og varer et par timer, hvorefter der afsluttes med kage og kaffe og gennemgang af turens oplevelser mm.

Turene er meget velbesøgt og giver anledning til at høre og se, hvad der giver lyd eller er fremme. Og det er ikke kun nattergale. Vårmusseron (en svamp) har vi fundet, hjorte er løbet over banen, “skøjteløbere” har boltret sig på vandoverfladen og mange har for første gang konstateret, at vi har to arter af dunhammer i vores søer. Samtidig giver det lejlighed til at fortælle om udvalgets arbejde.

Det største antal nattergale vi har hørt, men sjældent set er fem. Nattergalen er blevet suppleret med op til 35 andre arter i løbet af vandringen rundt på banen.

 

Herunder kan du se links til nogle af beretningerne fra nattergaleturene.

 

På denne sider gemmer vi nyheder fra natur- og miljøudvalgets område. Nyhederne bliver altid placeret på forsiden af hjemmesiden i kronologisk orden sammen med klubbens øvrige nyheder. Herunder lægger vi link til de nyheder, der handler om natur- og miljø på banen.

Natur-nyheder fra 2024

 

 

 

Natur-nyheder fra 2023

 

Natur-nyheder fra 2022

 

Natur-nyheder fra 2021

 

Natur-nyheder fra 2020

 

 

Natur-nyheder fra 2019

 

Natur-nyheder fra 2018

 

Natur-nyheder fra 2017

 

Natur-nyheder fra 2016:

 

 

Her kan du se, hvem der sidder i natur- og miljøudvalget. Nederst kan du se medlemmerne af klubbens vandudvalg.

Lars Carlsen
Formand for natur- og miljøudvalget
LC@AwarenessCoach.dk
20 48 02 13
Henning Nordstrøm Pedersen


Tovholder for insekthotel-udvalget

Jan Eriksen


40 33 21 22

Tovholder for fuglekasse-udvalget

Ove Jensen
Le-lauget

22 33 59 25

Tovholder for le-lauget

Mogens Ellebæk
Le-lauget og vandhuls-udvalget

21 41 55 37

Tovholder for vandhuls-udvalget

Erik Magtengaard
Insekthotel-udvalget, le-lauget og fuglekasse-udvalget

21 20 19 90
Finn Tvede
Le-lauget

22 84 80 70
Jesper Bluhme
Le-lauget og fuglekasse-udvalget

21 68 11 33
Jan Folsberg
Le-lauget og fuglekasse-udvalget

26 34 19 54
Per Korsgaard
Fuglekasse-udvalget

24 86 62 05
Ole Bjørnstrup
Insekthotel-udvalget
lbjoernstrup@gmail.com
40 11 71 38
Jørgen Brandt
Insekthotel-udvalget
jb@brandt.mail.dk
21 62 17 81
Marianne Hoffmeyer
Insekthotel-udvalget

40 46 95 27
Dorte Jepsen
Vandhuls-udvalget

21 69 73 46
Eli Vibeke Olsen
Vandhuls-udvalget

81 75 33 52
Nick Bosholdt
Repræsentant for greenkeeperne

46 37 03 90
Jesper Wedersøe
Sekretariatets repræsentant
jesper@roskildegolfklub.dk
22 44 21 42
Mette Jessen
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
mettejessen1@gmail.com
51 44 11 10

 

 

 

Her er medlemmerne af klubbens vandudvalg:

Mette Jessen
Formand for vandudvalget
mettejessen1@gmail.com
51 44 11 10
Jan Eriksen


40 33 21 22
Lars Carlsen


20 48 02 13
Steen Øgaard Dahl


21 44 69 39
Nick Bosholdt
Repræsentant for greenkeeperne

46 37 03 90
Jesper Wedersøe
Sekretariatets repræsentant
jesper@roskildegolfklub.dk
22 44 21 42