Natur og miljø

2016-05 Nattergaletur 7Roskilde Golf Klub disponerer over et knapt 60 ha stort areal i den vestlige del af Roskilde. Klubben ejer Gedvadgård, det resterende areal ejes af Roskilde Kommune og Roskilde Domsogn. Klubben betaler forpagtningsafgift til de to ejere.

Banen grænser op til dyrkede marker og ligger tæt ved Boserup Skov. Der er kun knapt en km til klubhuset fra busstoppesteder, såvel på Margrethehåbsvej som ved Boserup Skov.

Området er let kuperet og den lille å, Gedevadrenden, går tværs igennem golfbanen. Vandet ledes via nogle tidligere tørve- og rensningsbassiner ud i Roskilde Fjord. Den nordøstlige del af banen grænser op til et stykke fredskov, der rummer et rigt dyreliv. Om sommeren høres nattergalefløjt og hver morgen året rundt, er der dyrespor i de fleste bunkere.

Der bliver af og til arrangeret naturvandringer, hvor man kan høre og se mere til det spændende område.

Her kan du se siden med vedligeholdelse af banen – herunder brug af sprøjtemidler.

2016-05 Nattergaletur 4

 

 

 

 

 

Her kan du se listen over fugle, der er observeret på Roskilde Golf Klubs bane.

 

2016-07 Kanal RoskildeKanal Roskilde har produceret en hel udsendelse om fuglelivet omkring Roskilde Golf Klub. Her fortæller Jan Eriksen og Henning Nordstrøm, vores to golfspillende amatørornitologer om fuglelivet på golfbanen. Og der har også været to golfspillere med til at producere udsendelsen, nemlig Erik Magtengaard og Annette Westphal Thuesen.

Herunder kan du se udsendelsen på YouTube.

 

Roskilde Golf Klub er beliggende i området ”Roskilde Grønne Ring”, som er kommunens ambitiøse plan om et rekreativt område rundt om selve bykernen.

Desuden er den del af ”Roskilde Grønne Ring”, som Roskilde Golf Klub ligger i, et gammelt kulturhistorisk område (Skjoldungernes land), som har stor offentlig bevågenhed.

Klubben har derfor valgt at arbejde indenfor samme struktur som de overordnede planer for området, og klubbens natur- og miljøpolitik er derfor defineret i nedenstående tre elementer:

Natur

 • Vi ønsker at bidrage aktivt til udvikling af biodiversitet og mangfoldighed på golfbanens område
 • Vi ønsker at formidle mangfoldigheden til glæde for byens borgere, institutioner og andre brugere af området
 • Vi ønsker at markere os og blive anerkendt for indsatsen

Miljø

 • Vi skal vælge grønne løsninger på alle områder, hvor det er muligt, og aktivt bidrage til årlige forbedringer af miljøet ved reduktion af kemikaliebrug, reduktion af energiforbrug samt reduktion af ressourceforbrug generelt
 • Vi skal bidrage til bevidsthed om miljø udviklingen i Roskilde Golf Klub blandt vores medlemmer

Samspil med samfundet

 • Indsatsen på ovennævnte områder skal være i overensstemmelse med andre interessenter. Vi supporterer kommunens, regionens og nationalmuseets planer for udvikling af området som aktiv medspiller
 • Vi initierer muligheder med lokale klubber, institutioner, naboer og andre grupper som kan få glæde af vores område. Lystfiskere, ryttere, skiløbere, børne institutioner, naboer, etc.

Det er vores ambition:

 • At fremme ”mind-settet” Nytænkning = Grøn tænkning
 • At vi betragtes som grøn spydspids blandt golfklubberne i Danmark – og i offentligheden i almindelighed

RoGK har nedsat et natur- og miljøudvalg, som står for implementeringen af ovenstående politik i henhold til ”Formål, retningslinier og ansvar for Natur- & miljøudvalg”.

Oktober 2016

Herunder kan du se en artikel fra september 2017:

 

Hvad er golfbanens miljøbelastning?

Hvor meget påvirker det miljøet, at vi er 14-1500 medlemmer, der spiller golf i klubben?

Det har klubbens natur- og miljøudvalg sat sig for at undersøge, og ud af det er der kommet en længere rapport. Herunder kan du læse konklusionerne.

Du kan også læse den artikel, som Lars Carlsen fra miljøudvalget har skrevet sammen med chefgreenkeeper Nick Bosholdt. Artiklen er udgivet i tidsskriftet Dansk Kemi – og her er alle beregningerne beskrevet.

Men tilbage til konklusionen: Roskilde Golf Klub bidrager samlet set med udledning af ca. 100 tons CO2 om året. Det svarer til ca. 0,07 tons pr. medlem. Til sammenligning udleder hver dansker i gennemsnit 6,7 tons, så golfmedlemskabet alene bidrager altså med ca. en hundrededel (1%).

Men hvad kan vi så bruge det til – og hvordan er natur- og miljøudvalget kommet til det tal?

”Nu har vi fået et redskab til at gøre tingene bedre i Roskilde Golf Klub. Vi ved, hvor vi har miljøudfordringer og hvor vi kan gøre det bedre. Samtidig kan vores miljøarbejde være med til at hjælpe os i andre sammenhænge. Der er meget fokus på miljøet, og når vi er så bevidste om forbedringer, så bliver det bemærket hos fx offentlige myndigheder, i Dansk Golf Union og andre steder, hvor vi har samarbejdspartnere,” fortæller Lars og Nick om begrundelsen for arbejdet og den offentliggjorte artikel.
Selve tallet for CO2 balancen er udregnet ud fra en lang række faktorer.

Klubbens positive bidrag til CO2 balancen er:

 • Alt det grønne på banens område, træer, buske og græs
 • Genanvendelse af papir, pap og metal
 • Indsamling og genanvendelse af spildolie fra klubbens maskinpark

Første punkt er naturligvis langt det største. Faktisk har det vist sig, at klubben har mindst ca. 3000 træer stående rundt omkring på banen.

Klubbens negative bidrag til CO2 balancen er:

 • Benzin, olie og el til drift af bane og bygninger
 • Medlemmer og ansattes kørsel til og fra golfbanen
 • Affald

”De sidste to punkter omkring kørsel og affald er dem, der fylder rigtig meget i den negative del af regnskabet. Og det, som gør, at vi ender med en negativ balance i stedet for en positiv. Men vi synes, at det hører med til at være ansvarsfuld over for miljøet, og i hele indsamlingen af tal har vi forsøgt at være så ærlige som overhovedet muligt, endda til den meget konservative side. Det betyder, at vi har forsøgt ikke at overdrive de positive sider og modsat ikke at underdrive de negative. Tværtimod har vi forudsagt, at hvert enkelt medlem kører til klubben i egen bil, selv om vi godt ved, at mange kører sammen og der også er flere, der cykler herud,” siger Nick og Lars.

”Det overraskede os rigtig meget, at golfklubben har så meget affald, der bliver kørt bort, som det rent faktisk er tilfældet. Faktisk svarer mængden til ca. 80 kg for hvert medlem, hvilket er godt 10% af de en gennemsnitsdansker genererer på et år. På positivsiden overraskede det os lige så meget, at der er næsten 3000 træer på banen”.

Nøgletal:

 • Arealet på banen er: 600.000 m2
 • Forbruget af fyringsolie er 9.810 liter
 • Benzin- og dieselforbruget til klubbens maskinpark er 900 og 11.570 liter
 • Elektricitetsforbruget er 125.391 kWh
 • Brændbart affald: 115.640 kg
 • Papir og pap til genbrug: 15.745 kg

Alle beregningerne er samlet i et Excel-ark, som andre golfklubber også kan bruge, hvis de er interesserede. De skal så blot selv indsamle de nødvendige data fra deres egen klub. Interesserede kan kontakte Lars Carlsen. Se kontaktoplysninger på natur- og miljøudvalgets side.

Henning Nordstrøm Pedersen
Formand for natur- og miljøudvalget
henope@post.tele.dk
Jan Eriksen

jejaneriksen@gmail.com
40 33 21 22
Lars Carlsen

LC@AwarenessCoach.dk
20 48 02 13
Anders Schnack
Sekretariatets repræsentant
anders@roskildegolfklub.dk
46 37 01 81
Nick Bosholdt
Repræsentant for greenkeeperne

46 37 03 90