Natur og miljø

Marts 2020: 2016-05 Nattergaletur 7Indholdet i denne fane opdaterer Jan.

Her skal blandt noget meget generelt og kort om naturen på banen, herunder om naturfolderen, som vi linker til.

Der kunne også stå lidt om at være gående gæst på banen – hvad man skal kigge efter at natur og at man skal holde øje med golfbolde og -spillere.

Her lægger vi også videoen fra Kanal Roskilde.

 

Roskilde Golf Klub disponerer over et knapt 60 ha stort areal i den vestlige del af Roskilde. Klubben ejer Gedvadgård, det resterende areal ejes af Roskilde Kommune og Roskilde Domsogn. Klubben betaler forpagtningsafgift til de to ejere.

Banen grænser op til dyrkede marker og ligger tæt ved Boserup Skov. Der er kun knapt en km til klubhuset fra busstoppesteder, såvel på Margrethehåbsvej som ved Boserup Skov.

Området er let kuperet og den lille å, Gedevadrenden, går tværs igennem golfbanen. Vandet ledes via nogle tidligere tørve- og rensningsbassiner ud i Roskilde Fjord. Den nordøstlige del af banen grænser op til et stykke fredskov, der rummer et rigt dyreliv. Om sommeren høres nattergalefløjt og hver morgen året rundt, er der dyrespor i de fleste bunkere.

Der bliver af og til arrangeret naturvandringer, hvor man kan høre og se mere til det spændende område.

 

 

 

2016-07 Kanal RoskildeKanal Roskilde har produceret en hel udsendelse om fuglelivet omkring Roskilde Golf Klub. Her fortæller Jan Eriksen og Henning Nordstrøm, vores to golfspillende amatørornitologer om fuglelivet på golfbanen. Og der har også været to golfspillere med til at producere udsendelsen, nemlig Erik Magtengaard og Annette Westphal Thuesen.

Herunder kan du se udsendelsen på YouTube.

 

 

Roskilde Golf Klub er en parkbane, der er skabt på tidligere landbrugsland.

Banen er omgivet naturskoven Rørmosen (langs hul 15 og 11), som nu er urørt og passer sig selv, med det resultat, at der ligger en masse såkaldt dødt ved i den sumpede skovbund. Mod nord ligger Boserup Skov og mod vest Kattinge sø. Mod syd og øst er der landbrugsarealer. Disse omgivelser betyder, at banen får besøg af bl.a. rå- og dådyr og harer, havørne og ravne og padder, krybdyr og insekter.

På banen er søerne og rørskoven ved hul 11’s green (det skal vel være hul 10, ikke?) et åndehul for fugle, fisk og padder. Et markant indslag er rørdrummen, de ynglende svaner og skægmejserne om sommeren. Troldænderne ses på deres vinterophold, hvis der er isfrit.

Banen er derudover beriget med mange små åbne vandløb, en række små damme og vandhuller og mange levende hegn. Vandløbene er oprenset af lokale lystfiskere, som desuden har lagt gydegrus og strømsten ud til ørrederne, der vandrer op for at gyde ved årets slutning. Ørredbestanden er yderligere suppleret med ørredyngel, som klækkes i det gamle hønsehus, som du passerer mellem hul 3 og 4, et skilt på døren fortæller om indsatsen.

Et nyanlagt større vandløb vil snart blive etableret, når Gedevadsrenden langs hul 5 bliver lagt om og slynget. (hvad betyder det og er det rigtigt, at det er hul 5?)

I alt gror der omkring 3000 træer og buske på banen. De almindeligste arter er poppel, ask, eg og birk. Langs hul 18 er der en række på 500 meter poppeltræer.

Da træerne er relativt unge, bliver de hulrugende fugle hjulpet af ca 225 opsatte fuglekasser. De fleste er til stære, som yder et stort greenkeeper-arbejde ved at tage stankelbens- og gåsebille-larver, der lever af græssets rødder. De resterende kasser er til musvitter, blåmejser og rødstjerte.

Ved hul 15 er der anlagt en stor blomstermark til hjælp for insekterne, herunder sommerfugle. Yderligere er der opsat et insekthotel, der især benyttes om vinteren til udklækning, når insekterne har lagt æg i huller og rør osv. Et nyt blomsterbed og insekthotel vil blive opsat ved drivingrangens udslagspladser.

For at få mere viden om vandinsekterne og padderne følges dyrelivet i de to “nye”søer ved hul 5 og mellem 15 og 16. Vi imødeser med spænding, hvornår løvfrøerne når frem.

De vilde blomster forsøges hjulpet med le-laugets arbejde med at holde græsset lavt ved den nye sø (mellem hul 15 og 16), så måske orkideerne igen vil titte frem.

 

Her kan du se listen over fugle, der er observeret på Roskilde Golf Klubs bane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur- og Miljøudvalget arbejder for at fremme:

 • biodiversiteten og mangfoldigheden på golfbanens område – samt ikke mindst formidling
 • bevidstheden om en bæredygtig udvikling primært inden for natur-og miljøområdet i klubben
 • samspillet med det omgivne samfund og organisationer til glæde og gavn for klubbens medlemmer

Den overordnede ramme for udvalgets arbejde er i dag 12 af FN’s 17 Verdensmål, der på sigt vil indgå i den overordnede ramme for klubbens virke. Nye mulige initiativer bliver igangsat med fokus på Verdensmålene. Det øger fokus på, hvad der er vigtigt i golfklubben.

 1. Natur- og miljøpolitikken kan ikke isoleres fra klubbens samlede virksomhed.
 2. Klubben skal ses som en del af det samfund, den er en del af og som den påvirker.
 3. Klubben tager aktivt del i høringsprocesser, kommunalt foreningssamarbejde, nabosamvær og strategisk samarbejde.
 4. Klubben påvirker omgivelserne, landet og dermed det globale miljø bl.a. gennem på den ene side at udlede CO2 og på den anden side at skabe levesteder for bl.a. trækfuglene fra Afrika.
 5. Natur- og miljøarbejdet udgør et af tre ’ben’ i det bæredygtige arbejde; de to øvrige ’ben’ er det sociale og det finansielle. Det giver det en god mening, at vi er baseret på denne helhed.
 6. Fremtidens ledelse vil tage sit udgangspunkt i Verdensmålene.

Herigennem manifesterer klubben sig som en af Danmarks mest miljøvenlige golfbaner og som en grøn spydspids i golfspillet i Danmark

Udvalgets vision (med udgangspunkt i FN´s verdensmål (markeret med store bogstaver)

Visionen er, at RoGK skal være en klub, hvor der er adgang til RENT VAND OG SANITET, hvilket er med til at sikre SUNDHED OG TRIVSEL, hvor alle får en KVALITETSUDDANNELSE, og hvor kvinder og mænd udnytter deres fulde potentiale, fordi der er LIGESTILLING MELLEM KØNNENE. En klub med fornuftige investeringer i BÆREDYGTIG ENERGI, som skaber ANSTÆNDIGE JOBS som en aktiv del af et BÆREDYGTIGT LOKALSAMFUND, og takket være en målrettet KLIMAINDSATS bidrager til at begrænse den globale opvarmning. En klub, hvor både VANDMILJØET og LIVET PÅ LAND trives, fordi klubben har sikret ANSVARLIGT FORBRUG. Alt dette skal klubben opnå, bl.a. fordi den arbejder sammen gennem PARTNERSKABER FOR HANDLING.

Udvalgets mission er at gøre VERDENSMÅL til HVERDAGSMÅL.

Udvalgets konstituering

Udvalget består af 4-7 medlemmer:

 • Formand (udpeges formelt af bestyrelsen)
 • Bestyrelsesrepræsentant
 • Daglig leder
 • Green keeper
 • 1-4 medlemmer yderligere

Udvalget skal desuden udpege en informationsansvarlig repræsentant for udvalget.

Sekretariatet forestår budgetteringen baseret på input fra byggeudvalget.

Udvalget kan efter behov involvere interesserede blandt klubbens medlemmer til specifikke opgaver.

Udvalgets beføjelser er at

 • prioritere og indstille. Bestyrelsen bevilliger midler til større projekter, sekretariatet forestår disponeringen.
 • udarbejde høringssvar, kommunikere med myndigheder og forestå kommunikationen på klubbens vegne indenfor ansvarsområdet.

Udvalgets ansvar er at

 • sikre løbende udvikling mod klubbens  mål på natur- og miljøområdet.
 • sørge for successiv opdatering af bestyrelse og medlemmer om tiltag.
 • indstille projekter til bestyrelsens godkendelse.
 • rådgive byggeudvalg og baneudvalg i natur- & miljøspørgsmål.

 

I september 2015 vedtog FN og alle organisationens medlemslande de 17 verdensmål som en del af “The 2030 Agenda for Sustainable Development”.

Verdensmålene sigter mod en mere retfærdig og bæredygtig udvikling for alle. De danske golfklubber kan spille en rolle i denne sammenhæng som en del af lokalsamfundet og bidrage til opfyldelsen af målene både direkte og indirekte.

Ved at arbejde med Verdensmålene kan klubbens strategi udfordres og den daglige drift skærpes. Desuden vil golfklubbens omdømme i lokalsamfundet forbedres.

Roskilde Golf Klubs natur- og miljøarbejde er i dag forankret i 12 af FN’s 17 Verdensmål, der danner den overordnede ramme for udvalget arbejde.

Her er de 12 Verdensmål, som udvalget arbejder med:

Her er en overordnet beskrivelse af Roskilde Golf Klubs arbejde med Verdensmålene – senest opdateret i maj 2019. Dokumentet bliver delt op i 12 forskellige dokumenter med konkrete mål og initiativer for Roskilde Golf Klub.

 

Marts 2020: Denne fane opdaterer Henning. Henning laver både en generel information om fuglekasserne og en specifik nyhed om rengøring og opsætning her i foråret 2020.

Den generelle information skal bl.a. indeholde:

Hvorfor sætter vi fuglekasser op, hvor mange, hvilke arter, hvornår og hvor meget bliver de brugt.

I Roskilde Golf Klub har vi mange forskellige levesteder (biotoper) i vores ferske vande.

Vi råder over ni små damme/søer på under 200 kvadratmeter – alle med deres eget liv og myriader af dyr og planter.

Vi har seks søer over 200 kvadratmeter, der med deres større vandspejl rummer biotoper for en lang række andre spændende dyr og planter.

Endelig har vi ca. to km åbne vandløb/bække, som løber ud i Gedebæksrenden og videre ud i Roskilde Fjord  ved Sct. Hans.

Artsdiversiteten er generelt høj i klubbens  ferske vande.

I to af småsøerne (én nyanlagt og én reetableret) følges indvandringen (successionen) af vandinsekter, padder og vandplanter særligt nøje. Det sker af frivillige tilknyttet natur- og miljøudvalget.

I de seks store søer er det  mest fuglelivet, der er interessant. Udover at man i foråret jævnligt kan høre rørdrummens ”underlige pauken”, kan man være heldig at spotte både fiskeørn og havørn, som kigger efter føde både forår og efterår. Ellers er det mest vandfuglene, man ser her. Ringene i vandoverfladen kommer især fra  skaller (fisk).

Livet i vandløbene er noget for sig.  Et samarbejde med Roskilde og Omegns Lystfisker Klub (ROLK) har betydet, at vores vandløb er blevet opgraderet til ørredvand. ROLK har lejet sig ind på greenkeepergården, hvor de laver ørredopdræt (120.000  stk. smolt /år).

Lidt af smolten sættes ud i vore vandløb, vandrer  ud i fjorden, vokser sig kønsmodne, for så at vende tilbage i november-januar for at gyde på de udlagte gydebanker.  Dette kræver, at vandkvalitet, samt mikro -og makrolivet er i top, og det er vi med til at overvåge.

 

 

 

 

Hvert år siden 2014 har udvalget været vært for en nattergaletur i maj.

Alle klubbens medlemmer og naboer bliver inviteret til at tage turen med rundt på banen ledsaget af natur- og miljøudvalgets medlemmer, der fortæller om dyr og natur.

Turen begynder ved 19-tiden og varer et par timer, hvorefter der afsluttes med kage og kaffe og gennemgang af turens oplevelser mm.

Turene er meget velbesøgt og giver anledning til at høre og se, hvad der giver lyd eller er fremme. Og det er ikke kun nattergale. Vårmusseron (en svamp) har vi fundet, hjorte er løbet over banen, “skøjteløbere” har boltret sig på vandoverfladen og mange har for første gang konstateret, at vi har to arter af dunhammer i vores søer. Samtidig giver det lejlighed til at fortælle om udvalgets arbejde.

Det største antal nattergale vi har hørt, men sjældent set er fem. Nattergalen er blevet suppleret med op til 35 andre arter i løbet af vandringen rundt på banen.

 

Herunder kan du se links til nogle af beretningerne fra nattergaleturene.

 

På denne sider gemmer vi nyheder fra natur- og miljøudvalgets område. Nyhederne bliver altid placeret på forsiden af hjemmesiden i kronologisk orden sammen med klubbens øvrige nyheder. Herunder lægger vi link til de nyheder, der handler om natur- og miljø på banen.

Natur-nyheder fra 2020

 

 

Natur-nyheder fra 2019

 

Natur-nyheder fra 2018

 

Natur-nyheder fra 2017

 

Natur-nyheder fra 2016:

 

 

Her kan du se, hvem der sidder i natur- og miljøudvalget.

Henning Nordstrøm Pedersen
Formand for natur- og miljøudvalget
henning.nordstroem@gmail.com
Jan Eriksen

jejaneriksen@gmail.com
40 33 21 22
Lars Carlsen

LC@AwarenessCoach.dk
20 48 02 13
Nick Bosholdt
Repræsentant for greenkeeperne

46 37 03 90
Kim Møller Behrend
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
kmb@get2behrend.dk
Anders Schnack
Sekretariatets repræsentant
anders@roskildegolfklub.dk
46 37 01 81