2018 generalforsamling

Generalforsamlingen 2018 er torsdag den 22. marts 2018 kl. 19 i klubhuset.

Ifølge vedtægterne er det kun fuldtidsmedlemmer, der har stemmeret, men alle er velkomne til at overvære generalforsamlingen.

Her er indkaldelsen.

Her kan du læse bestyrelsens og udvalgenes beretning, så snart de er klar.

Bestyrelsen

Sportsudvalget

Damedagen

 

Her er det officielle referat fra generalforsamlingen 2018.

Herunder er det journalistiske referat fra generalforsamlingen:

 

Kampvalg til bestyrelsen og ufrivillig fratræden

Mens generalforsamlingen 2017 både blev rolig og kort, så var der trods et godt golf-år flere overraskelser inklusiv nogle knubbede ord, da generalforsamlingen i Roskilde Golf Klub blev afviklet torsdag aften den 22. marts 2018.

Slutresultatet blev, at bestyrelsen blev udvidet med et enkelt medlem. Michael Donstrup stillede ikke op til genvalg, og Jan B. Kristiansen og Stig Nelkop blev nyvalgt. Derudover blev Brian Harder og Torben Madsen genvalgt. Bestyrelsen består derudover af Flemming Hvid, Jens Krøis og formand Kim Møller Behrend – de sidste var ikke på valg denne gang.

Bag valgene gemmer sig imidlertid både et kampvalg og et bestyrelsesmedlem, der egentlig gerne ville fortsætte, men som alligevel ikke gjorde det.

Kampvalget først.

Stig Nelkop og Tage Jørgensen var de forhåndsanmeldte kandidater, forespurgt af bestyrelsen, men på mødet stillede Jan B. Kristiansen også op, og på den efterfølgende afstemning blev stemmerne fordelt således:

  • Stig Nelkop = 90 stemmer
  • Jan B. Kristiansen = 67 stemmer
  • Tage Jørgensen = 39 stemmer

Dermed blev Stig valgt for to år og Jan for et år.

Inden afstemningen blev dirigent Niels Krüger udsat for kritik, fordi han først fik forsamlingen til at klappe af genvalget af de to siddende bestyrelsesmedlemmer, hvorefter han satte gang i valget af to pladser mere. Det fik Ole Møller til mikrofonen, da han mente, at alle fire pladser i bestyrelsen burde vælges blandt de fem kandidater og ikke bare de to ekstra pladser blandt tre kandidater – og det fik andre i salen på banen med knoppede ord:

”Du har taget r…. på os”, lød det blandet andet.

Niels Krüger var på den anden side meget fast i kødet: ”Valget af de to ER foretaget, det er min beslutning og mit ansvar og det kan ikke laves om,” sagde han.

Og dermed blev det.

Læs om de to nye bestyrelsesmedlemmer.

 

Kritik af kaptajnen

Der var også andre knoppede ord på generalforsamlingen. De kom fra afgående bestyrelsesmedlem Michael Donstrup, der under bestyrelsens beretning tog ordet og fortalte om otte måneders frustration, der nu medførte, at han ikke genopstillede.

”Det har været en hård periode, så det jeg siger nu, er skrevet halvt i vrede og halvt, mens jeg har været ked af det,” sagde Michael Donstrup og fortalte om en konflikt, der opstod på et bestyrelsesmøde ved et seminar i juni sidste år og som endte med, at Michael blev bedt om at træde ud af byggeudvalget.

”Jeg blev frataget alt det, jeg har siddet og rodet med, og derfor står jeg af i dag, selv om jeg gerne ville have fortsat”, lød det fra Michael, der takkede alle i bestyrelsen undtagen formanden.

”Jeg gør gerne igen en indsats for Roskilde Golf Klub, når der er en anden kaptajn ved roret,” lød det meget direkte fra Michael med henvisning til formanden.

Næstformand Torben Madsen tog imidlertid senere ordet og sagde, at den øvrige bestyrelse giver fuld opbakning til formand Kim Møller Behrend.

Selv om der blev spurgt fra salen, så fastholdt bestyrelsen, at de ikke ønskede at gå ind i en offentlig mudderkastning.

 

Tidlig sæsonplan og fem-årsplan for banen

De knoppede ord og kampvalget fik lidt ekstra fokus, men inden da var gået en generalforsamling med mange rosende ord til de mange aktiviteter, der er i Roskilde Golf Klub.

Der var blandt andet store roser til alle udvalg, klubber i klubben og sekretariatet for et stort arbejde med at planlægge sæsonen i god tid.

”Det er fantastisk, at vi nærmest i juleferien har et overblik over hele den kommende sæsons aktiviteter,” lød rosen fra bestyrelsesmedlem Jens Krøis, og formand Kim Møller Behrend supplerede med, at der samtidig er sket rigtig mange andre gode initiativer i løbet af året:

Der er kommet en ny banerating og nye handicapnøgler – og der er nye udslagshuse på vej på drivingrange, noget vi har arbejdet på i flere år. I bestyrelsen har vi i det forløbne år arbejdet med klubbens strategi og formål for at spore os ind på Roskilde Golf Klubs DNA som en social klub og med en god bane. Vi skal dog også være opmærksomme på, at ikke alle oplever det sociale på samme måde. Fx har et udmeldt medlem fortalt, at Roskilde Golf Klub på overfladen er en venlig men ikke særlig hjertelig. Det er noget, vi skal være meget opmærksom på at gøre bedre,” sagde Kim Møller Behrend.

Bestyrelsesmedlem Brian Harder var ikke til stede på generalforsamlingen, og i hans fravær fortalte et af de andre medlemmer i baneudvalget om, hvad der er på vej i forhold til banen.

Torben Svendsen sagde, at baneudvalget arbejder på en fem-års plan for banens udvikling, og der snart er ændringer på vej på hul 5 på den store bane, par 3 hullet med en sø, hvor afstivningen mod green snart ikke kan holde mere og hvor der er brug for en udvidelse af søen for at afvande de våde arealer i området. Torben Svendsen fortalte også om udfordringer med svampeangreb, som greenkeeperne arbejder meget med.

 

Nyt formål og næsten uændret kontingent

På den økonomiske side endte året med ca. 219.000 kroner i overskud. Det var lidt mindre end budgettet på 346.000 kr., blandt andet på grund af færre sponsorindtægter og mindre tilskud fra kommunen. Næste år bliver der budgetteret med 209.000 kr. i overskud – her er der planlagt flere store investeringer i fx nye maskiner til greenkeeperne, en ny pumpebrønd og så de nye udslagshuse på drivingrange.

Der blev også vedtaget en lille stigning i kontingenterne, en stigning der først får virkning fra 1. januar 2019. Fx stiger et seniorkontingent fra 7.000 kr. til 7070 kr., og tilsvarende stigninger på ca. en procent blev ligeledes vedtaget for øvrige medlemsgrupper.

Bestyrelsen fik også vedtaget en ny formålsparagraf for klubben.

Læs formandens skriftlige beretning – og se det vedtagne forslag om klubbens nye formålsparagraf.

 

Forslag om pensionistmedlemskab

Et forslag fra seks medlemmer om et særligt og billigere pensionistmedlemskab gik ikke igennem. Der skulle mindst 77 stemmer for vedtagelse, og 31 bakkede op, mens 11 markerede sig hverken for eller imod.

Forslaget gik ud på, at medlemmer over 75 år skulle kunne vælge et nyt pensionistmedlemskab til knap 4.000 kr. i stedet for fuldt medlemskab til 7.000 kr. Til gengæld måtte disse pensionistmedlemmer ikke spille i weekenden.

Bestyrelsen frarådede forslaget. Det var på forhånd beregnet, at der lige nu er 117 medlemmer i den alderskategori, et tal der næste år stiger til 146. Hvis alle skiftede til et nyt og billigere pensionistmedlemskab, ville det betyde et samlet indtægtstab på 300.000 kr. Det var nok ikke alle, der ville skifte, og på vegne af forslagsstillerne sagde Helmer Nielsen, at medlemskabet sikkert kunne få par 3 medlemmer og flexmedlemmer til at opgradere, og på den måde kunne ordningen måske blive udgiftsneutral. Forslaget blev fremsat med sammen med en bemærkning om, at det kunne prøves i en begrænset periode for at se, hvordan det blev modtaget. Men forslaget blev altså ikke vedtaget.

Som vanligt blev årets ildsjæl-pris også uddelt, og den gik i år til Freddy Brix for hans store arbejde med nye medlemmer.

Her kan du læse om prisen til Freddy Brix.

Til stede på generalforsamlingen var 105 – med fuldmagter var der i alt 116 stemmeberettigede.