Klubbens organisation og frivillige

Her får du et overblik over, hvordan Roskilde Golf Klubs frivillige arbejder er organiseret med bestyrelse, udvalg og klubber i klubben.

 

 

 

 

 

 

Hvert år efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og kontaktpersoner til klubbens udvalg og “Klubber i klubben”.

Her finder du siden med bestyrelsens sammensætning.

Her finder du det seneste organisationsdiagram – opdateret efter generalforsamlingen i marts 2023. – se også diagrammet længere nede.

Konstitueringen af næstformand og kasserer er i henhold til klubbens vedtægter og angiver, hvem der formelt tegner klubben overfor myndigheder og andre eksterne relationer.

På konstitueringsmødet fastsættes forretningsordenen for bestyrelsens arbejde. Den fortæller på overordnet niveau ”reglerne” for bestyrelsens daglige arbejde.

Desuden vedtages og underskrives ”Regler for disponering og økonomiske forpligtigelser af Roskilde Golf Klub”.

På siden med bestyrelsesreferater finder du disse to dokumenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jf. klubbens vedtægter har ”Bestyrelsen den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning for denne i alle anliggender, for så vidt de ikke i henhold til disse vedtægter skal vedtages på en generalforsamling”.

Drivkraften i klubbens arbejde og organisering er frivilliges indsats i klubbens udvalg og “Klubber i klubben” (KiK). Hvert udvalg og KiK konstituerer sig med formand, som enten kan være udpeget af bestyrelsen eller udvalget selv. Udvalg og KiK er i øvrigt selvsupplerende, hvis der er medlemmer der stopper.

Her finder du et dokument, der beskriver hvordan klubben støtter de frivillige udvalg.

I bestyrelsen er der en kontaktperson til de enkelte udvalg og KiK. Kontaktpersonen er ikke normalt med i udvalgets arbejde men kan af udvalget inviteres med til møder, hvis der er behov, eller kontaktpersonen selv ønsker at deltage for at høre nærmere omkring udvalgets tanker og ideer for udvalgets arbejde.

Større beslutninger på de enkelte områder, bliver normalt forelagt bestyrelsen til endelig godkendelse eller kommentering. Normalt bliver kontaktpersonen holdt orienteret ved modtagelse af referater fra udvalgenes eller KiK’s møder.

Bestyrelsen arbejder efter et årshjul som vedtaget på det konstituerende møde. Her fastlægges de overordnede temaer for bestyrelsens arbejde og møder igennem året. Afhængig af det enkelte tema for bestyrelsesmøderne vil relevante udvalg eller KiK bliver inviteret til at give indlæg på bestyrelsesmødet.

Som referenceramme og guideline for bestyrelsens arbejde og beslutninger har bestyrelsen besluttet en strategi, som alle dispositioner bliver målt op i mod.

Se Roskilde Golf Klubs strategi – klubbens prioriteringer.