Klubbens organisation og frivillige

Her får du et overblik over, hvordan Roskilde Golf Klubs frivillige arbejder er organiseret med bestyrelse, udvalg og klubber i klubben.

Roskilde Golf Klub er en medlemsejet klub, drevet af frivillige og støttet af ansatte i sekretariatet + greenkeepere til pasning af klubbens anlæg.

I alt er der ca. 160 frivillige fordelt på bestyrelse, diverse udvalg, arbejdsgrupper og klubber i klubben (KiK).

Under menupunktet “Kontakt” her på hjemmesiden kan du finde langt de fleste frivillige organiseret i udvalg og klubber i klubben.

Derudover er der frivillige, der hjælper til ved enkelt-arrangementer, som mentorer for nye medlemmer og lignende.

Hvert udvalg og KiK konstituerer sig med formand, som enten kan være udpeget af bestyrelsen eller udvalget selv. Udvalg og KiK er i øvrigt selvsupplerende, hvis der er medlemmer der stopper.

Der er en fast procedure for støtte og “aflønning” af frivillige i klubben.  Desuden holder bestyrelsen hvert efterår en dag, hvor alle frivillige samles til golf, frokost og orientering/debat. Om foråret bliver der afholdt et arrangement for alle formænd for udvag

Læs mere:

 

 

 

 

 

 

Hvert år efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og kontaktpersoner til klubbens udvalg og “Klubber i klubben”.

Konstitueringen af næstformand og kasserer er i henhold til klubbens vedtægter og angiver, hvem der formelt tegner klubben overfor myndigheder og andre eksterne relationer.

På konstitueringsmødet fastsættes forretningsordenen for bestyrelsens arbejde. Den fortæller på overordnet niveau ”reglerne” for bestyrelsens daglige arbejde.

Desuden vedtages og underskrives ”Regler for disponering og økonomiske forpligtigelser af Roskilde Golf Klub”.

Læs mere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jf. klubbens vedtægter har ”bestyrelsen den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning for denne i alle anliggender, for så vidt de ikke i henhold til disse vedtægter skal vedtages på en generalforsamling”.

I bestyrelsen er der en kontaktperson til de enkelte udvalg og KiK. Kontaktpersonen er ikke normalt med i udvalgets arbejde, men kan af udvalget inviteres med til møder, hvis der er behov, eller kontaktpersonen selv ønsker at deltage for at høre nærmere omkring udvalgets tanker og ideer for udvalgets arbejde.

Større beslutninger på de enkelte områder bliver normalt forelagt bestyrelsen til endelig godkendelse eller kommentering. Normalt bliver kontaktpersonen holdt orienteret ved modtagelse af referater fra udvalgenes eller KiK’s møder.

Bestyrelsen
Flemming B. Nielsen
Formand
fbnielsen59@gmail.com
61 62 87 11

Er forretningsansvarlig og er derudover bestyrelsens kontaktperson i sponsorudvalget, herredag, byggeudvalg, caféudvalg og flow (bane-/starterservice).

Jens Krøis
Næstformand
jenskroeis@hotmail.com
20 80 16 68

Er bestyrelsens kontaktperson for eliteudvalg, regionsgolf og aktivitetsudvalget.

Kenneth Daugaard
Kasserer
Kenneth.daugaard@hotmail.com
61 22 57 49

Har særligt ansvar for økonomi og desuden bestyrelsens kontaktperson i begynderudvalg, rehabudvalg og klubber i klubben på Skjoldungen.

Mette Jessen

mettejessen1@gmail.com
51 44 11 10

Er bestyrelsens kontaktperson i natur- og miljøudvalget og baneudvalget - og desuden formand for vandudvalget.

Jan B. Kristiansen

janbehrenskristiansen@gmail.com
29 85 44 52

Er bestyrelsens kontaktperson i "Klubhusets venner" (ad hoc udvalget), amatør- og ordensudvalget og regel- og handicapudvalget.

Niels Træden

traeden@gmail.com
40 37 62 64

Er bestyrelsens kontaktperson for alle klubber i klubben på Store Skjold - dog ikke Herredagen, hvor Niels selv sidder i styregruppen.

Bente Buhl Rasmussen

benfra@os.dk
40 32 61 83

Er bestyrelsens kontaktperson i matchudvalg, ungdomsudvalg og informationsudvalg.

 

Her kan du se siden med klubbens organisation og frivillige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen arbejder efter et årshjul som vedtaget på det konstituerende møde. Her fastlægges de overordnede temaer for bestyrelsens arbejde og møder igennem året. Afhængig af det enkelte tema for bestyrelsesmøderne vil relevante udvalg eller KiK bliver inviteret til at give indlæg på bestyrelsesmødet.

Som referenceramme og guideline for bestyrelsens arbejde og beslutninger har bestyrelsen besluttet en strategi, som alle dispositioner bliver målt op i mod.

Se Roskilde Golf Klubs strategi – klubbens prioriteringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange af klubbens udvalg har udarbejdet et dokument med deres formål og retningslinjer.

Dem finder du herunder: