Vedtægter

Her kan du se klubbens vedtægter, som senest er blevet revideret på den ordinære generalforsamling 22. marts 2018.

Klubbens vedtægter som et pdf-dokument.

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

§1 NAVN

Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune

§2 FORMÅL

  1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union
  2. Det er klubbens formål at give medlemmerne de bedst mulige betingelser for at dyrke golf med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben
  3. Klubben skal drive en golfbane med tilhørende faciliteter, således at golfspillet kan dyrkes både med sportsligt og socialt fokus
  4. Klubben tilstræber at være for alle

§3 MEDLEMMER

1. Klubben optager både aktive, semiFlex og passive medlemmer.

Bestyrelsen kan regulere antallet af aktive medlemmer således, at tilgangen begrænses, og i så tilfælde indføres venteliste.

Antallet af aktive medlemmer (kategori A – B) må på intet tidspunkt overstige 1000.

SemiFlex medlemmer med DGU kort, har adgang til årligt at spille 5 runder på klubbens bane, og kan benytte drivingrange og par 3 bane samt klubbens øvrige faciliteter.

Passive medlemmer har ikke adgang til at spille på banen, men kan benytte drivingrange og par 3 bane samt klubbens øvrige faciliteter.

2. Indmeldelse sker skriftligt til klubben. Medlemskabet er bindende for et kalenderår. Ved indmeldelse efter 1. juli betales kun halvt kontingent i indmeldelsesåret.

Udmeldelse og nedgradering af medlemskategori kan kun ske til udgangen af et kalenderår og skal meddeles skriftligt til klubben inden den 30. november.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående bestemmelser efter ansøgning.

Et medlem, der ikke rettidigt har betalt kontingent, samt rykkergebyrer eller har overtrådt klubbens vedtægter eller de af bestyrelsen fastsatte regler, kan af bestyrelsen ekskluderes med 2/3 majoritet.

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan indankes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§4 KONTINGENT OG MEDLEMSINDSKUD

1. Medlemskontingent og medlemsindskud fastsættes af generalforsamlingen for følgende kategorier:

A. Seniorer: fra 25 år
B. Yngre Seniorer: 19 – 24 år
C. Juniorer: under 19 år
D. Passive
E. SemiFlex
Afgifter til DGU er inkluderet i kontingentet. Et medlem indtræder i en medlemskategori i det kalenderår, hvor pågældende fylder den for kategorien fastsatte minimumsalder.

2. Ved optagelse som aktivt seniormedlem (kategori A) betales et indskud, som ikke tilbagebetales. Ved overgang fra Yngre seniorer (kategori B) til Senior (kategori A) betales, såfremt man har været medlem mindre end 5 år, halvt indskud.

Bestyrelsen kan tilbyde en afdragsordning af indskud på maksimalt 10 år. Såfremt det fulde indskud betales ved indmeldelse, ydes en rabat på 20 % af det til enhver tid gældende indskud.

3. Uddannelsessøgende der har hjemmeklub i Roskilde Golfklub kan efter ansøgning til bestyrelsen bevilges nedsat kontingent.

4. Bestyrelsen kan hvis særlige forhold gør sig gældende efter ansøgning, bevilge kontingentnedsættelse eller kontingentfritagelse.

5. Aktive medlemmer kan ved udgangen af et kalenderår overgå som passiv eller semiFlex medlem og senere genindtræde som aktive uden fornyet indskud. Medlemmer der betaler indskud via rater, og overgår til passivt eller semiFlex medlemskab, skal ved genindtræden som aktivt medlem fortsætte betalingen af indskud.

§5 GENERALFORSAMLINGEN

1. Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i henhold til disse vedtægter, er overladt til bestyrelsen eller særlige udvalg.

2. Den ordinære generalforsamling holdes i marts måned.

Indkaldelse kan ske ved elektronisk kommunikation (e-mail) og annoncering i klubhus og på hjemmesiden med mindst 14 dages varsel og skal indeholde dagsorden, revideret regnskab og budget for det kommende år samt forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

Det skal af indkaldelsen fremgå om vedtagelsen af et bestemt forslag kræver kvalificeret stemmeflerhed.

3. Alle aktive seniormedlemmer (kategori A-B) har hver en stemme. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende afholdes skriftlig afstemning.

Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end to stemmer ifølge fuldmagt.

4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til bestyrelsen senest den 15. februar.

5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen foreslår dette, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom.

En sådan begæring skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet, og generalforsamlingen skal afholdes mindst 8 dage og senest 4 uger efter begæringen er modtaget.

§6 DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

3. Det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Budget for indeværende regnskabsår samt fastlæggelse af medlemskontingent og medlemsindskud for det kommende regnskabsår

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

6. Valg af formand, hvert andet år

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

9. Valg af statsautoriseret revisionsfirma eller registreret revisionsfirma

10. Eventuelt

§7 BESTYRELSEN

1. Bestyrelsen består af formanden og 4 til 6 medlemmer. Formanden vælges i ulige år for en toårig periode. Forud for hvert nyvalg af bestyrelsesmedlemmer fastsættes det enkelte medlems valgperiode, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Fratræder et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, indtræder en suppleant for perioden til den førstkommende generalforsamling.

Genvalg kan finde sted.

Valgbare til bestyrelsen er alle aktive seniormedlemmer. Dog kan ingen lønnet medarbejder være medlem af bestyrelsen.

2.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer samt øvrige ansvarsområder og fastsætter sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot et flertal er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

3. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning for denne i alle anliggender, for så vidt de ikke i henhold til disse vedtægter skal vedtages på en generalforsamling. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

Optagelse af lån samt køb, salg, leje og pantsætning af fast ejendom, kræver  generalforsamlingens godkendelse. Dog bemyndiges bestyrelsen til, uden generalforsamlingens godkendelse, at optage lån til maskinindkøb inden for en samlet låneramme af kr. 2.000.000,-.

Bestyrelsen udpeger de nødvendige udvalg. Alle udvalg, selvom disse ikke er udpeget af bestyrelsen, er underlagt bestyrelsens bestemmelser.

Bestyrelsen antager og afskediger personale.

§8 TEGNINGSREGEL

1. Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren.

2. Såfremt formand eller kasserer er forhindret, tegnes foreningen af formand henholdsvis kasserer i forening med yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.

3. Hvis både formand og kasserer er forhindrede, tegnes foreningen af samtlige øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening.

§9 REGNSKAB

1. Regnskabsåret er kalenderåret.

2. Senest den 1. februar afgiver bestyrelsen årsregnskabet til de valgte revisorer, der afgiver deres indstilling til bestyrelsen senest 2 uger efter regnskabets modtagelse.

§10 GOLFSPILLET

For Golfspillet gælder de af »The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews« fastsatte regler. Handicap fastsættes efter de af DGU fastsatte regler. Bestyrelsen fastsætter de lokale regler og forelægger disse for DGU til godkendelse. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, der fastsættes i forbindelse med udøvelse af spillet samt ordenens opretholdelse inden for klubbens område.

§11 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING

1. Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves 2/3 stemmeflerhed af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer (inkl. fuldmagter), mens der til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede ikke er repræsenteret, men forslaget om klubbens opløsning dog vedtages af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling. Denne skal afholdes mindst 8 dage og senest 4 uger efter den første generalforsamling, og forslaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmer (inkl. fuldmagter), uanset deres antal.

2. I tilfælde af opløsning af klubben bestemmer generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed den nærmere fremgangsmåde ved afviklingen af klubbens formueforhold. Et evt. overskud skal tilfalde en anden forening m.v., som er hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS-land, og som har et almenvelgørende eller på anden vis almennyttigt formål.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 23. september 2021 som erstatning for vedtægterne vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2018.