Vedtægter

Her kan du se klubbens vedtægter, som senest er blevet revideret på den ordinære generalforsamling 21. marts 2024.

Klubbens vedtægter som et pdf-dokument.

 

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

§1 NAVN

Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune.

§2 FORMÅL

  1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union
  2. Det er klubbens formål at give medlemmerne de bedst mulige betingelser for at dyrke golf med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben
  3. Klubben skal drive en golfbane med tilhørende faciliteter, så golfspillet kan dyrkes både med sportsligt og socialt fokus
    Klubben tilstræber at være for alle, uanset alder, køn og spillestyrke

§3 MEDLEMMER

1) Klubben optager medlemmer, der passer ind i følgende medlemskategorier:

A. Senior (fra 28 år)
B. Senior flex (fra 28 år)
C. Greenfee flex (fra 28 år)
D. Ungsenior (19-27 år)
E. Juniorer: (10-18 år)
F. Mikro (5-9 år)

Bestyrelsen kan regulere antallet af medlemmer, så tilgangen begrænses. I så tilfælde indføres venteliste. Antallet af medlemmer i kategori A og D må på intet tidspunkt overstige 1000 sammenlagt.

Senior- og ungsenior medlemmer (kategori A og D) har adgang til at spille på begge klubbens baner, bruge drivingrange og klubbens øvrige træningsfaciliteter. De kan desuden deltage i alle klubaktiviteter.

Senior flex medlemmer (kategori B) med DGU F kort har adgang til at spille på 9-hullers banen samt bruge driving range og klubbens øvrige træningsfaciliteter. De kan desuden deltage i alle klubaktiviteter på 9-hullers banen og kan købe greenfee til klubbens baner til reduceret pris.

Greenfee flex medlemmer (kategori C) med DGU F kort har adgang til at bruge drivingrange og øvrige træningsfaciliteter. De kan desuden deltage i klubbens sociale aktiviteter og kan købe greenfee til klubbens baner til reduceret pris.

Juniorer og mikroer (kategori E og F) har adgang til at bruge drivingrange og klubbens øvrige træningsfaciliteter – og de har adgang til at spille på begge baner i takt med, at de er gode nok til at få banetilladelse.

2) Indmeldelse sker skriftligt til klubben. Medlemskabet er bindende for et kalenderår. Ved indmeldelse efter 1. juli betales kun halvt kontingent i indmeldelsesåret.

Udmeldelse og nedgradering af medlemskategori kan kun ske til udgangen af et kalenderår og skal meddeles skriftligt til klubben inden den 30. november.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående bestemmelser efter ansøgning.

Et medlem, der ikke rettidigt har betalt kontingent samt rykkergebyrer eller har overtrådt klubbens vedtægter eller de af bestyrelsen fastsatte regler, kan af bestyrelsen ekskluderes med 2/3 majoritet.

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan indankes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§4 KONTINGENT OG MEDLEMSINDSKUD

1) Medlemskontingent og medlemsindskud fastsættes af generalforsamlingen inden for de enkelte kategorier i henhold til vedtægternes §3.

Afgifter til DGU er inkluderet i kontingentet. Et medlem indtræder i en medlemskategori i det kalenderår, hvor pågældende fylder den minimumsalder, der er fastsat for kategorien.

2) Ved optagelse som seniormedlem (kategori A) betales et indskud, som ikke tilbagebetales. Ved overgang fra ungsenior (kategori D) til senior (kategori A) betales halvt indskud, hvis man har været medlem mindre end fem år.
Bestyrelsen kan tilbyde en afdragsordning af indskud på maksimalt 10 år. Der er en rabat på 20 procent på indskuddet, hvis det fulde indskud betales ved indmeldelse.

3) Uddannelsessøgende, der har hjemmeklub i Roskilde Golf Klub, kan efter ansøgning til bestyrelsen bevilges nedsat kontingent.

4) Bestyrelsen kan hvis særlige forhold gør sig gældende efter ansøgning, bevilge kontingentnedsættelse eller kontingentfritagelse.

5) Senior medlemmer (kategori A) kan ved udgangen af et kalenderår overgå som senior flex (kategori B) eller greenfee flex (kategori C) og senere genindtræde som seniormedlemmer uden fornyet indskud.

Medlemmer, der betaler indskud via rater, og overgår til senior flex eller greenfee flex medlemskab, skal ved genindtræden som aktivt medlem fortsætte betalingen af indskud.

§5 GENERALFORSAMLINGEN

1) Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i henhold til disse vedtægter, er overladt til bestyrelsen eller særlige udvalg.

2) Den ordinære generalforsamling holdes i marts måned.

Indkaldelse kan ske ved elektronisk kommunikation (e-mail) og annoncering i klubhus og på hjemmesiden med mindst 14 dages varsel og skal indeholde dagsorden, revideret regnskab og budget for det kommende år samt forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

Det skal af indkaldelsen fremgå om vedtagelsen af et bestemt forslag kræver kvalificeret stemmeflerhed.

3) Senior, senior flex og ungsenior-medlemmer (kategori A, B og D) har hver en stemme. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende afholdes skriftlig afstemning.

Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end to stemmer ifølge fuldmagt.

4) Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til bestyrelsen senest den 15. februar.

5) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen foreslår dette, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom.

En sådan begæring skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet, og generalforsamlingen skal afholdes mindst 8 dage og senest 4 uger efter begæringen er modtaget.

§6 DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed
3. Det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Budget for indeværende regnskabsår samt fastlæggelse af medlemskontingent
1. og medlemsindskud for det kommende regnskabsår
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
6. Valg af formand, hvert andet år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af op til 2 bestyrelsessuppleanter
9. Valg af statsautoriseret revisionsfirma eller registreret revisionsfirma
10. Eventuelt

§7 BESTYRELSEN

1) Bestyrelsen består af formanden og 4 til 6 medlemmer. Formanden vælges i ulige år for en toårig periode. Forud for hvert nyvalg af bestyrelsesmedlemmer fastsættes det enkelte medlems valgperiode, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Fratræder et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, indtræder en suppleant for perioden til den førstkommende generalforsamling.

Genvalg kan finde sted.

Valgbare til bestyrelsen er alle senior, senior flex og ungsenior medlemmer (kategori A, B og D). Dog kan ingen lønnet medarbejder være medlem af bestyrelsen.

2) Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer samt øvrige ansvarsområder og fastsætter sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot et flertal er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

3) Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning for denne i alle anliggender, for så vidt de ikke i henhold til disse vedtægter skal vedtages på en generalforsamling. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

Optagelse af lån samt køb, salg, leje og pantsætning af fast ejendom kræver generalforsamlingens godkendelse. Dog bemyndiges bestyrelsen til, uden generalforsamlingens godkendelse, at optage lån til maskinindkøb inden for en samlet låneramme af kr. 2.000.000,-.

Bestyrelsen udpeger de nødvendige udvalg. Alle udvalg, selvom disse ikke er udpeget af bestyrelsen, er underlagt bestyrelsens bestemmelser.

Bestyrelsen antager og afskediger personale.

§8 TEGNINGSREGEL

1) Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren.

2) Såfremt formand eller kasserer er forhindret, tegnes foreningen af formand henholdsvis kasserer i forening med yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.

3) Hvis både formand og kasserer er forhindrede, tegnes foreningen af samtlige øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening.

§9 REGNSKAB

1) Regnskabsåret er kalenderåret.

2) Senest den 1. februar afgiver bestyrelsen årsregnskabet til de valgte revisorer, der afgiver deres indstilling til bestyrelsen senest 2 uger efter regnskabets modtagelse.

§10 GOLFSPILLET

For golfspillet gælder de af »The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews« fastsatte regler. Handicap fastsættes efter de af DGU fastsatte regler. Bestyrelsen fastsætter de lokale regler og forelægger disse for DGU til godkendelse. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, der fastsættes i forbindelse med udøvelse af spillet samt ordenens opretholdelse inden for klubbens område.

§11 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING

1) Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves 2/3 stemmeflerhed af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer (inkl. fuldmagter), mens der til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede ikke er repræsenteret, men forslaget om klubbens opløsning dog vedtages af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling. Denne skal afholdes mindst 8 dage og senest 4 uger efter den første generalforsamling, og forslaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmer (inkl. fuldmagter), uanset deres antal.

2) I tilfælde af opløsning af klubben bestemmer generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed den nærmere fremgangsmåde ved afviklingen af klubbens formueforhold. Et eventuelt overskud tilfalder Dansk Golf Union.

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2024 som erstatning for vedtægterne vedtaget på generalforsamlingen 25. marts 2021.