Fem fokuspunkter efter årets medlemsundersøgelse

Bestyrelsen i Roskilde Golf Klub har efter gennemgang af årets medlemsundersøgelse, Golfspilleren i centrum, udvalgt fem fokusområder, som der nu skal arbejdes ekstra på.

Det fortalte formand Flemming B. Nielsen ved et informationsmøde i klubhuset torsdag den 2. november 2023 – og daglig leder Jesper Wedersøe gik mere i dybden med de enkelte indsatsområder.

Fokusområderne er udvalgt blandt dem, der har stor vigtighed for klubben og som samtidig har fået dårlige eller nedadgående karakterer i medlemsundersøgelsen. Øverst på listen står restauranten, som mange har meninger om og netop det område bliver der taget fat i allerede her i efteråret. Der er nedsat et caféudvalg bestående af repræsentanter fra klubbens forskellige grupperinger og de mødes første gang i midten af november.

”Her har vi fået en ekstern konsulent til at komme og hjælpe os i gang, for vi vil gerne finde en løsning, der både gavner os som medlemmer, men også restauranten. Vi har nu en restauratør, som vi har på 6. år. Hvis vi går efter nogle hurtige løsninger, så kan vi nemt komme i den situation, som andre klubber ofte havner i, at man skifter restauratør hvert andet eller tredje år,” fortalte Jesper Wedersøe, som også sagde, at Roskilde Golf Klub er gået sammen med en gruppe af andre golfklubber om at indsamle data fra mange klubber i Danmark fx omkring priser, udvalg og åbningstider.

Jesper tilføjede også, at “vi oplever, at gæster ved større arrangementer + greenfeegæster er meget tilfredse, mens hverdags-brugere af restauranten synes, at menukortet bliver for ensformigt. De aspekter vil der også blive kigget på i café-udvalget.”

Fokusområde nr. 2 handler om bestyrelsens synlighed – og her har situationen omkring skift af protræner haft en betydning for medlemmernes rating af bestyrelsens indsats. Medlemsmøderne skal bl.a. være med til at sikre, at medlemmerne ved, hvem der sidder i bestyrelsen og også er med på den retning, som bestyrelsen sætter for klubben. Netop derfor gennemgik formand Flemming igen klubbens visions- og strategidokument – bl.a. for at illustrere, at strategien for klubben har været den samme i efterhånden en del år. Han tilføjede, at ansættelsen af en ny protræner skal være med til at gøre noget ved to af de områder, som klubben ikke er helt i mål med – at skabe et godt miljø både for klubbens ungdoms- og elitespillere.

Læs mere:

 

I klubbens strategi står der også noget om forbedring af træningsfaciliteter – og det er da også et af de områder, som afspejler sig i lavere karakterer i medlemsundersøgelsen. Derfor hedder fokusområde nr. 3 ”træningsfaciliteter”.

Aktuelt bliver der arbejdet på at få inddækket noget af det ene udslagshus på drivingrange og få tilført en trackmann til protræneren. Der kommer som tidligere nævnt her på hjemmesiden også andre forbedringer på drivingrange bl.a. med forbedrede udslagsmåtter.

”Den største forbedring vil dog være et helt nyt indspilsområde, men her skal vi først have løst udfordringerne med vandtilførsel og her er et nyt vandudvalg i klubben gået i gang med deres undersøgelser. Også her har vi kontakt til en ekstern konsulent, som kan give os værdifuld viden,” fortalte Jesper Wedersøe, som supplerede med at fortælle, at kommunen er i gang med at købe jord og stoppe forpagtningsaftaler med landmænd, så visse områder mellem Roskilde og Svogerslev kan overgå til rene naturområder. I den forbindelse skal der fx fjernes dræn i jorden, så vandet kan begynde at løbe naturlige veje igen – og så må vi se, hvad det får af betydning for golfklubben.

 

Flow, skiltning og indslusning

Fokusområde nr. 4 bliver en ”gammel traver”, men en nødvendig en af slagsen, nemlig ”flow på banen”. Det har ligget lidt stille i sæson 2023, men fra næste år bliver det formentlig genoptaget at lægge bolde sammen til 4-bolde på de mest belastede tidspunkter. Der skal også arbejdes på at igangsætte en form for starterservice, gerne i samarbejde med baneservice-udvalget.

”Og så skal vi have kigget på vores skiltning på banen. Medlemmerne ved jo udmærket, hvor hullerne ligger i forhold til hinanden, men vi kan se på greenfeespillere, at de nogle gange er i tvivl, så derfor bliver vi nødt til at kigge på vores skiltning med helt nye øjne – det har nemlig også indvirkning på flowet. Bare tænk på, hvor man skal gå hen efter hul 3 på Store Skjold. Vi medlemmer kender godt vejen til hul 4, men der har også været eksempler på greenfeespillere, som bagefter har stillet sig hen ved hul 3 på Skjoldungebanen i den tro, at det er hul 4.”

Sidste punkt – fokusområde 5 – handler integration i klubben.

”Der er rigtig mange nye medlemmer, som roser prøvemedlemsforløbet og mentorernes flotte indsats med, at alle føler sig velkomne i klubben. Men vi kan se i medlemsundersøgelsen, at vi stadig har en udforing med brobygning til den øvrige del af klubben, når prøvemedlemsforløbet er slut. Det er der ikke et entydigt svar på, hvordan man gør, for det kommer meget an på alder, køn, færdigheder og andre parametre. Nye medlemmer er ikke en ensartet størrelse, som har brug for de samme ting for at blive integreret i klubben, så det skal vi finde nogle løsninger på,” sagde Jesper.

 

Trænerspørgsmål

Udover medlemsundersøgelsen blev der primært talt om to andre ting. Den ene var ansættelsen af en ny protræner, som netop faldt på plads tidligere på ugen, og det var tydeligt, at alle deltagere på medlemsmødet havde læst informationerne på hjemmesiden – eller hørt om dem – om ansættelsen af Martin Hansen som ny protræner fra 2024.

Flere spurgte til Martins planer til fremtidig træning – og formand Flemming B. Nielsen lovede, at Martin på næste medlemsmøde – formentlig i februar – ville komme og fortælle mere.

”Det er kun ganske få dage siden, vi og Martin blev enige om en aftale, så nu skal have lige have tid til at fundere over, hvordan han i praksis vil gribe opgaverne an og hvordan han vil drive shoppen. Men vi vil ikke lægge skjul på, at vi er meget glade for den aftale, vi har indgået med Martin og jeg ved, at han glæder sig meget til at starte. Vi er sikre på, at han både kan favne bredden i klubben og samtidig være med til at løfte både ungdoms- og elitearbejdet,” sagde Flemming.

Der var flere spørgsmål fra salen omkring træneraftalen og hvordan Martins tilstedeværelse kan komme til at gavne ungdom og elite.

”I dag har mange af elitespillerne andre trænere end vores egen her i klubben. Vil det fortsætte sådan?” lød et af spørgsmålene.

Daglig leder, Jesper Wedersøe, svarede: ”En golftræner for en elitespiller er en meget personlig ting, så flere af elitespillerne vil sikkert beholde de trænere, de har allerede nu, men Martin vil have stor fokus på at skabe et godt socialt elitemiljø her i klubben og han har stor erfaring med samarbejdet med øvrige trænere fx landstrænere, så Martin selv bliver en slags assistenttræner i forhold til dem. Martin kommer jo fra Næstved, som netop har spillet sig op i Elitedivisionen og har dernede fra stor erfaring med at håndtere spillere, der er på vej mod et højt sportsligt niveau.”

Henning Jensen spurgte, om der kommer en afskedsreception for afgående træner, Lasse Frølich.

”Vi har spurgt, men Lasse har ikke ønsket det. Det er ærgerligt, fordi vi ville gerne sige ordentligt farvel og tak for en stor indsats igennem rigtig mange år. Skulle Lasse ændre mening, så er vil vi meget gerne markere det,” sagde Flemming B. Nielsen.

Læs mere: 

 

Bæredygtighed og kontingentrestancer

På medlemsmødet fortalte Jesper Wedersøe også om klubbens fremtidige arbejde med bæredygtighed, internationalt kaldet ESG, da det står for ”environment, social og governance” (miljø, socialt ansvar og ledelse). Der ligger mange områder under de tre ord, som golfklubben nu også kommer til at arbejde med. Her er nogle eksempler: Transport til golfklubben, affaldssortering, biodiversitet, genbrug og recirkulation, medlemstilfredshed, dokumentation samt ikke mindst inklusion og diversitet, så man bliver taget godt imod, uanset hvem man er.

”Vi vil meget gerne have medlemmerne involveret, så har du en god idé, så kom endelig og præsentér den. Det bliver også noget med, at gode ideer bliver belønnet,” sagde Jesper.

Der blev spurgt ind til kontingentrestancer, da det i et bestyrelsesreferat fra tidligere på efteråret har stået, at en hel del medlemmer ikke har betalt kontingent til tiden og klubben derfor havde en del penge, der ikke var krævet ind.

”Langt de fleste penge er heldigvis kommet ind nu ikke mindst takket være en flot indsats fra Tina Donstrup i sekretariatet og vi er også nødt til at holde fast i, at kontingentet skal betales. Man kan ikke komme rendende her sidst på året og sige, at man desværre ikke har fået spillet så meget og derfor ikke ønsker at betale kontingent,” sagde formand Flemming B. Nielsen og Jesper Wedersøe supplerede:

”Vi er i gang med at kigge på vores rykkerprocedurer og en af de ting, vi vil tage fat i, er tidligere inddragelse af spilleretten, hvis der ikke bliver betalt,” sagde han.

Der var ca. 60 deltagere på medlemsmødet.