Læs om de nyeste planer for banen – referat fra baneudvalget

Så har baneudvalget holdt møde igen – og det er der kommet et referat ud af, som er interessant at læse, hvis man interesserer sig for, hvad der er af planer for banen både på kort og lang sigt.

Her kan du læse referatet:

Ref. af baneudvalgsmødet d.21.6.18 i klubhuset.

Tilstede: Brian Harder, Nick Bosholdt, Jan Birger Nielsen, Torben Svendsen (ref)

Dagsorden jvfr. udsendte :

Pkt.1. Ref. baneudvalgsmødet d.20.2.18 godkendtes

Pkt.2. Ris&ros: Kommentarer, bl.a. fra greenfee gæster har været altovervejende positive, bortset fra roughhøjden på daværende tidspunkt. Roughen er nu høstet.

Pkt.3.  9 huls banen: Der arbejdes fortsat med muligheden for udvidelse/omlægning af anlægget. Afventer konkretisering.

Pkt.4. Topdressing af fairways: Er udskudt p.gr. af tørken, der afventes en nedbørsperiode, som ikke belaster turneringer m.v. meget. Forslag om opgradering til alle fairways. Ligeledes er tilladt sprøjtning af fairways udskudt, men foretages når det er hensigtsmæssigt.

Pkt.5 Div. Beskæringer af træer ved teesteder: Er foretaget, således at teesteder kan bruges i fuld bredde og uden blokeringer.

Pkt.6.Tørke/pumpestation: Teesteder og greens kan nu vandes effektivt som følge af den ny pumpestation, som sikrer et godt vandtryk og i øvrigt kan styres mere effektivt. Sprinklerne er ok.

Pkt.7 . 5 års planen: Chefgreenkeeper Nick Bosholdts udkast til projekter og forbedringer blev gennemgået.

Fremtiden for træningsområdet (højre for puttinggreen og sti) blev kommenteret. En indspilsgreen med indspilsmulighed fra 2 sider er en topprioritet. Ca. 600 m2 vil være optimalt og skal kunne bruges fra ca. 50 m ind. Ligeledes kan der blive behov for en ny puttinggreen på arealet, hvis klubhuset evt. udvides på et tidspunkt.

Der er indhentet et overslag på dræning af drivingrange, således at denne kan bruges på helårs basis, specielt i forbindelse med udslagshusene. Ca. 850 tkr. vil det koste og er derfor skudt til hjørne. Der er foretaget nogle småforbedringer i form af flag og kurve til kortspil.

En ny 3. green, forskudt venstre i forhold til den eksisterende, er en prioritet. Putteoverfladen sænkes i terræn for at skabe en mere fair green. Men projektet vil være afhængig af 9-huls bane projektet og afventer derfor en afklaring her.

Hul 9: Den stejle kant venstre side af fairway ønskes udjævnet for at skabe en mere fair indspilsmulighed mod green. Mange gode drives triller ned her, specielt når banen er tør.  Endv. forespørger NB kommunen om tilladelse til fældning , incl. rodfræsning , af 2 popler i højre side ved bækken. Det er ikke længere muligt at foretage indspil til green fra fairwayens højre side.

Hul 5: Dræning har høj prioritet, bl.a. indspilsområdet og green har forår og efterår meget overfladevand.

Teesteder generelt: Nick udmåler niveau og behov for opretning, således at jævne teesteder bliver standard. Kræver en del jordarbejde. Laver oplæg herom.

Hul 18:  Eksisterende Tee 50 med måtten nedlægges . Teestedet flyttes til starten af tee 58. Regulering af m-angivelse på scorekort huskes.

Bunkers generelt: Kanter beskæres til lige kanter som fast standard.  Greenbunker på hul 7 afkortes i venstre side og green åbnes derved lidt. Denne bunkerside har problemer med udvoksende trærødder og vand. Ligeledes beskæres kanter på grusstier til lige, giver et pænt præg på banen.

Der er som tidl. nævnt opnået et eksternt tilskud på 100 tkr. til gravearbejde og udvidelse af søen på hul 5 og til nye søkanter i stedet for den udtjente træpalisade. RoGK skal selv betale bortskaffelsen af palisaden. Endv. udnyttes tilskuddet til etablering af en padedam i out of bounds området i højre side af doglegget ved green på hul 15, samt etablering af et blomster areal i roughområdet start venstre side af fairway.

Div oprensninger af øvrige søer foretages i samarbejde med miljøudvalget.

Der opsættes nye bænke på banen m.v. incl. fast underlag, primo 2019. NB udarbejder oplæg til placeringer.

Hul 11: Fremtiden for teested 58 diskuteredes. Der er delte meninger om hullets nuværende arkitektur og spillemuligheder og ingen konklusion. Erfaringer vedr. sikkerhed, og sæson 2018 statistik afventes og emnet tages op igen i 2019.

NB udarbejder herefter en ny samlet 5 års plan til næste møde.

Vinterbanen: Konkluderes at have været en succes. Behovet for måtter på teesteder blev gennemgået, bl.a. i forbindelse med sliddet gennem vintersæsonen. Der vurderes at være behov for 8 nye måtter (24 tkr.)

Pkt. 8 Evt.: Der kan være behov for en lidt højere mødefrekvens, NB vurderer.

Pkt.9 Mødeplanlægning: Tirsdag d. 9. september 2018 kl. 17, herunder banegennemgang af hele baneanlæget.